Sprawdzony Radca Prawny w Opolu

Radca Prawny Paweł Musialski

Slide 1

O mnie

Kancelaria

Ukończyłem studia prawnicze na Uniwersytecie Wrocławskim w 2015 r. W latach 2017-2020 r. odbywałem aplikację przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Opolu.

Podczas aplikacji wykonywałem funkcję starosty roku i angażowałem się w życie samorządu. Podczas studiów i aplikacji odbyłem szereg praktyk w wydziałach Sądów Rejonowych i Okręgowych oraz w Prokuraturze.

Niezbędne doświadczenie zawodowe w trakcie aplikacji zdobywałem w kancelarii adwokackiej, gdzie samodzielnie prowadziłem sprawy z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, administracyjnego i karnego. Udzielałem porad w punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej prowadzonych przez starostwa powiatowe.

W 2020 r. złożyłem egzamin radcowski i uzyskałem jeden z najlepszych wyników w opolskiej Izbie. Po złożeniu ślubowania w dniu 26 października 2020 r. posiadam uprawnienia do wykonywania zawodu jako Radca Prawny i zostałem wpisany na listę radców prawnych OIRP w Opolu pod numerem wpisu OP-1561.

Ukończyłem studia podyplomowe z zakresu szacowania i wyceny nieruchomości.

Posługuję się językiem angielskim.
W pracy zawodowej zawsze kieruję się interesem klienta i uważam, że każdy ma prawo do bycia wysłuchanym podczas rzetelnego i prawidłowo prowadzonego postępowania.

Dane teleadresowe:
biuro@kancelariamusialski.pl
NIP: 7542992763 ,
REGON:  387213894
Telefon:  604 117 221

Godziny otwarcia:
Pon-Pn : 8:00-16.00

Możliwy kontakt w sobotę oraz niedzielę po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. 

Filia w Oleśnie – ul. Tadeusza Kościuszki 10/3 (obok banku) 

Spotkanie w Oleśnie tylko po wcześniejszym uzgodnieniu terminu – również w sobotę oraz niedzielę.

www.wojczyszynmusialski.pl

Zapraszam do kontaktu za pośrednictwem środków komunikacji na odległość (mail, telefon, komunikatory internetowe).
Na życzenie klienta, po wcześniejszym kontakcie, istnieje możliwość wyjazdu do klienta lub spotkanie w Kancelarii, z którą współpracuję 
(w centrum Opola).

Oferta

Kancelaria świadczy obsługę osób fizycznych i przedsiębiorców oraz spółek prawa handlowego.

Świadczenie usług odbywa się przy zachowaniu tajemnicy zawodowej i przy pełnym ukierunkowaniu na interes klienta oraz przy zachowaniu zasad etyki radcy prawnego.

W ramach prowadzonej działalności istnieje możliwość reprezentacji polegającej m.in. na:
1. stałej obsłudze prawnej klientów fizycznych i biznesowych, w szczególności udzielanie porad, opiniowanie dokumentów i umów,
2. reprezentacji przed sądami powszechnymi jako pełnomocnik w sprawach cywilnych, rodzinnych, gospodarczych, pracowniczych oraz jako pełnomocnik pokrzywdzonego w sprawach karnych
3. reprezentacji jako obrońca w sprawach karnych,
4. reprezentacji przed sądami administracyjnymi,
5. reprezentacji przed organami samorządowymi i rządowymi,
6. tworzeniu umów i aktów wewnętrznych osób prawnych,
7. reprezentacji przed organami ścigania na etapie postępowania przygotowawczego w sprawach karnych,
8. reprezentacji przy innych czynnościach (np. oględziny, odbiór i zdanie rzeczy, negocjacje).

Honorarium w ramach świadczonej usługi jest ustalane indywidualnie w zależności od stanowiska klienta, stopnia skomplikowania sprawy, przewidywanego czasu i przebiegu postępowania. Proponowane formy rozliczenia obejmują rozliczenie ryczałtowe lub wynagrodzenie od każdej przeprowadzonej czynności.

Po wcześniejszym uzgodnieniu możliwy jest dojazd do klienta oraz świadczenie usług za pośrednictwem środków porozumiewania na odległość (telefon, e-mail, komunikatory elektroniczne).

Obszary praktyki i doświadczenie

Prawo rodzinne jest obszarem praktyki, w którym posiadam największe doświadczenie. Doskonale rozumiem specyfikę tej dziedziny prawa i jej wpływ na klienta oraz jego małoletnie dzieci. Mam świadomość, że jakakolwiek ingerencja Sądu w sprawy najbardziej intymne wiąże się niewyobrażalnym stresem i wymaga odpowiedniego podejścia pełnomocnika.

 

Zarówno w sprawach rodzinnych i opiekuńczych zapewniam w pełni empatyczne podejście do klienta.

Oferuję reprezentację na etapie sądowym oraz konsultacje przed wszczęciem postępowania sądowego, gdzie omawiam przebieg postępowania oraz jego konsekwencje.

 

W ramach postępowań sądowych prowadzę sprawy z zakresu:

 • rozwód (bez orzekania o winie stron oraz z orzekaniem o winie strony) i separacja,
 • sprawy o podział majątku małżeńskiego,
 • alimenty oraz wszystkie roszczenia z tym związane (regres alimentacyjny, niezaspokojone potrzeby przed wszczęciem postępowania, zwrot kosztów związanych z ciążą i porodem, alimentacja od dalszych członków rodziny, alimentacja pomiędzy małżonkami),
 • sprawy z zakresu władzy rodzicielskiej (ograniczenie władzy rodzicielskiej, pozbawienie władzy rodzicielskiej, zawieszenie władzy rodzicielskiej, w tym reprezentacja przed Sądem w sprawach wszczętych z urzędu, uzyskanie zgody rodzica na dokonanie czynności w imieniu małoletniego),
 • sprawy z zakresu opieki i kurateli (ustanowienie rodziny zastępczej, uzyskanie zgody opiekuna na dokonanie czynności w imieniu małoletniego),
 • kontakty z małoletnim (ustalenie oraz zmiana obowiązujących kontaktów, utrudnianie kontaktów z małoletnim),
 • ustalenie ojcostwa i inne sprawy z zakresu dotyczącego aktów stanu cywilnego,
 • przygotowywanie i negocjacje w ramach ustalenia treści porozumienia rodzicielskiego,
 • sprawy z zakresu uprowadzenia dziecka prowadzone nad postawie Konwencji dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę, sporządzonej w Hadze dnia 25 października 1980 r.
 • ubezwłasnowolnienie częściowe i całkowite oraz późniejsze ustanowienie kuratora lub opiekuna prawnego,
 • sprawy z zakresu przymusowego leczenia (psychiatrycznego, odwykowego) oraz umieszczenia w DPS.

W sprawach z zakresu prawa karnego reprezentuję klientów jako obrońca oraz pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego (pokrzywdzonego).

Podczas prowadzonej obrony pozostaję w ciągłym kontakcie z klientem, proponuję przyjęcie konkretnej linii obrony. W sprawa, w których klient życzy sobie jak najszybszego zakończenia sprawy negocjuję jak najbardziej korzystne warunki dobrowolnego poddania się karze.

Posiadam doświadczenie w prowadzeniu spraw karnych (w szczególności z zakresu przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu, mieniu, bezpieczeństwa w komunikacji i przestępstw seksualnych) i uważam, że nawet przy najbardziej poważnych przestępstwach klient ma szansę na skuteczną obronę.

 

W ramach postępowań karnych na etapie przygotowawczym i sądowym prowadzę obronę i reprezentuję pokrzywdzonego w sprawach m.in.:

 • przeciwko życiu i zdrowiu (zabójstwo, nieumyślne spowodowanie śmierci, uszczerbek na zdrowiu- ciężki, średni, lekki, pobicie, błędy medyczne),
 • przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu (sprowadzenie zagrożenia katastrofy)
 • przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji (katastrofa w ruchu lądowym, wypadki komunikacyjne, w tym ze skutkiem śmiertelnym, jazda pod wpływem alkoholu lub środków odurzających)
 • przeciwko wolności (stalking, groźby karalne),
 • przeciwko wolności seksualnej (gwałt, zmuszanie do innych czynności seksualnych, stosunki z małoletnimi, posiadanie pornografii z udziałem małoletnich, sutenerstwo),
 • przeciwko rodzinie (znęcanie, niealimentacja),
 • z oskarżenia prywatnego (zniesławienie, naruszenie nietykalności osobistej),
 • przeciwko działalności instytucji (naruszenie nietykalności osobistej, łapówkarstwo, przekroczenie uprawnień),
 • przeciwko wymiarowi sprawiedliwości (fałszywe zeznania, złamanie zakazu sądowego),
 • przeciwko wiarygodności dokumentów (fałszowanie dokumentów, w tym faktur),
 • przeciwko mieniu (rozóbj, kradzież, kradzież z włamanie, paserstwo, oszustwo, zniszczenie mienia)
 • przeciwko obrotowi gospodarczemu (przestępstwa kierownicze, wyłudzenie kredytu, wyłudzenie odszkodowania, utrudnianie egzekucji)
 • przestępstwa narkotykowe (posiadanie narkotyków, wprowadzanie do obrotu, udzielanie – dilerka narkotyków, uprawa)
 • przestępstwa z zakresu ochrony prawa autorskiego (rozpowszechnianie, utrwalanie utworów).

Jednocześnie oferuję reprezentację dla osób skazanych w ramach postępowania wykonawczego. W sprawach wyjątkowo trudnych kładę nacisk na korzystne dla klienta rozstrzygnięcie w ramach postępowania wykonawczego.

Reprezentacja skazanego obejmuje m.in.:

 • sprawy z zakresu dozoru elektronicznego,
 • odroczenie wykonania kary i przerwa w odbywaniu kary,
 • postępowania w przedmiocie zamiany sposobu wykonywania kary,
 • warunkowe przedterminowe zwolnienie i skrócenie obowiązywania środka karnego,
 • uzyskanie blokady alkoholowej u osób skazanych za prowadzenie pod wpływem alkoholu,
 • sprawy z zakresu naruszenia okresu próby (warunkowe zawieszenie kary, warunkowe umorzenie postępowania)

W ramach reprezentacji pozostaję w ciągłym kontakcie z klientem, a w sytuacji, gdy klient jest tymczasowo aresztowany lub skazany kontaktuje się z nim bezpośrednio w Zakładzie Karnym.

Prawo cywilne wiąże się z różnorodnością prowadzonych spraw. W ramach postępowania cywilnego w imieniu klienta wszczynam postępowanie i sporządzam niezbędne pisma procesowe. W uzasadnionych przypadkach składam wniosek o podnoszenia kosztów sądowych w całości lub części.

 

W swojej działałności oferuję klientom reprezentację na etapie sądowym i przedsądowym w szczególności w sprawach z zakresu:

 • windykacji należności,
 • prawa spadkowego (stwierdzenie nabycia spadku, zachowek, dział spadku, niegodność dziedziczenia),
 • prawa rzeczowego (zniesienie współwłasności nieruchomości, podział nieruchomości, służebności, naruszenie posiadania, zasiedzenie)
 • prawa zobowiązań (umowy zlecenia, umowy o dzieło, najem, umowy agencyjne, użyczenia, pożyczki),
 • prawa konsumentów
 • spraw odszkodowawczych (umowy ubezpieczenia, błędy medyczne, wypadki komunikacyjne, delikty, w tym skazania w ramach postępowania karnego)

Reprezentacja w sprawach administracyjnych obejmuje działanie w interesie klienta przed organami administracji (samorządowej i rządowej) oraz przed sądem administracyjnym.

W szczególności zajmuje się sprawami dotyczącymi:

 • prawa budowlanego,
 • kar administracyjnych,
 • odszkodowań za wywłaszczenie,
 • skargi na przewlekłość postępowania administracyjnego,

Prawo pracy jako jedna z gałęzi prawa cywilnego jest tożsama z reprezentacją w klasycznym postępowaniu cywilnym.

W ramach prawa pracy oferuję klientom reprezentację w postępowaniu przed Sądem pracy i ubezpieczeń społecznych w szczególności z zakresu:

 • ustalenia stosunku pracy,
 • zapłaty zaległego wynagrodzenia, nadgodzin, dodatków za pracę w święta i porze nocnej,
 • odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy,
 • odszkodowania za nieuzasadnione rozwiązanie i wypowiedzenie stosunku pracy,
 • odwołania od decyzji ZUS,
 • emerytury za pracę w warunkach szczególnych,
 • niezdolność do pracy (renty z tytułu niezdolności do pracy),
 • ustalenie stopnia niepełnosprawności i odwołania od ustalonego stopnia niepełnosprawności.

Kancelaria Radcy Prawnego
Radca Prawny Paweł Musialski

NIP: 7542992763 , REGON: 387213894

Przewiń do góry